© Archive of Vietnamese Boat People Inc.

Tất cả hồ sơ trong mạng thông tin này đều có đăng bạ tác quyền. Ngoại trừ trường hợp được sử dụng vào mục đích học tập, nghiên cứu hay bình luận, v.v... do các trường học, học viện, đại học, các tổ chức tôn giáo và từ thiện dùng trong phạm vi không thương mãi (non-commercial), ngoại trừ những trường hợp trên, tài liệu của mạng thông tin này không được tái xuất bản (reproduce) bằng bất cứ phương cách nào nếu không có giấy phép của chúng tôi.

Archive of Vietnamese Boat People Inc. không chịu trách nhiệm về sự sai sót của sự kiện trong hồ sơ. Giấy phép tái sử dụng và tái xuất bản (reproduce) hồ sơ phải được Chủ nhiệm (President) của công ty chúng tôi ký. Ðối với hình ảnh, ngõ hầu đảm bảo chất lượng khi in quý vị nên liên lạc với chúng tôi để nhận hồ sơ có độ phân giải cao (high resolution).

Tất cả hồ sơ tái xuất bản đều nên ghi rõ xuất xứ (acknowledgment of source). Mọi thắc mắc về tác quyền nên liên hệ với Chủ nhiệm của công ty Archive of Vietnamese Boat People Inc. qua email: admin@vnbp.org


VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Quyền trước tác | Trách nhiệm | Tặng biếu | Liên lạc |
Email: admin@vnbp.org