STATEMENT ISSUED BY THE INDONESIA CONSULATE GENERAL

IN LOS ANGELES, CALIFORNIA [FOLLOWED THE RALLY ON JULY 18, 2005]

In response to your inquiry regarding the vandalism of the Vietnamese Refugee Moument at the island of Galang, Indonesia, we have relayed the aforementioned inquiry to the Committee of Industrial Development of the Island of Batam. This is a transcript of the answer in regards to your inquiry:

1. The Committee has cleaned and returned the condition of the area in its proper shape as before the monument vandalism, including the reinstatement of the stone inscription (not the previous monument) which symbolizes the gratitude of the Vietnamese refugees to those involved in giving them shelter.

2. The clean up process was done after the end of the "Revisist the Shore of Freedom: Bidang Galang 2005, a historical visit" event at the island of Galang, March 24, 2005. The event was coordinated by Bold Express ( A Singapore based company), Batam Authority Office, and the government of the province of Riau. During the event, a showing of refugee facility, a prilgrimage, and a dedication of the new stone inscription were held.

3.The government of Indonesia has given the responsibility of supervising the aforementioned
assests to the Committee of Industrial Development of the Island of Batam. A pilgrimage tourism in the area is also planned.

We hope that the explanation above will be sufficient to answer your questions. For further
information you can log on to www.galangcamp.or.id

Regards,

Consulate General of the Republic of Indonesia Los Angeles
 

VĂN THƯ CỦA TÒA TỔNG LÃNH SỰ NAM DƯƠNG Ở LOS ANGELES:

LOS ANGELES, CALIFORNIA [ngày biểu tình ở Los Angeles ngày 18-7-2005]

Ðể trả lời việc phá hoại Ðài Tưởng niệm người Việt tỵ nạn ở đảo Galang, Nam dương, chúng tôi đã chuyển vấn đề này đến Uỷ ban Phát triển Công nghiệp ở đảo Batam. Sau đây là văn thư trả lời liên quan đến vấn đề này:

1- Uỷ ban đã dọn dẹp và trả về tình trạng của khu vực trở lại hình dạng nguyên vẹn như trước khi tượng đài bị phá hoại, kễ cả việc gắn lại tấm bia đá (không phải bia tưởng niệm trước kia) nói lên sự tri ân của người tỵ nạn Việt nam đối với những ai đã giúp cho họ nơi nương náu.

2. Tiến trình dọn dẹp đã được thực hiện sau khi chuyến đi "Về Bến Tự do: Bidong - Galang 2005, một cuộc thăm viếng lịch sử" ở đảo Bidong ngày 24 tháng 3 năm 2005. Chuyến viếng thăm đã được sự phối hợp của công ty Bold Express (Công ty ở Singapore), Văn Phòng Giới chức Batam, và chính phủ tỉnh Riau. Trong chuyến viếng thăm này mọi người cũng đã thăm viếng một số cơ sở vật chất của người tỵ nạn, cầu nguyện và tham dự lễ khánh thành bia tưởng niệm.

3. Chính phủ Nam dương đã giao trách nhiệm giám sát những cơ sở này cho Uỷ ban Phát triển Công nghiệp của đào Batam. Việc thăm viếng cầu nguyện trong khu vực cũng đã được hoạch định.

Chúng tôi hy vọng rằng việc giải thích trên đủ để trả lời những vấn đề của quý vị. Ðể tìm biết thêm tin tức, xin mời quý vị vào thăm trang web  www.galangcamp.or.id.

Trân trọng.

Tổng lãnh sự Cộng hòa Nam dương, Los Angeles.